ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία OnField ΙΚΕ (η “εταιρεία”), με έδρα στην οδό Δημήτριου Σουρλαντζή 20, Κορωπί, ΤΚ 19441, Αττική η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, www.talentabout.gr  (άλλως αποκαλούμενος ως ο ‘ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου  talentabout.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Η περιήγηση στο talentabout.gr ή/και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών καθώς τεκμαίρεται ότι, από την περιήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών αυτών, τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Επιπροσθέτως, όταν ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συμμετέχει σε διαγωνισμούς ενδέχεται να υπόκειται σε περαιτέρω οδηγίες και κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε αυτές τις υπηρεσίες ή τους διαγωνισμούς, και οι οποίοι θα ανακοινώνονται από εμάς κατά καιρούς.

Η εταιρεία OnField (εφεξής για λόγους συντομίας o “Δικαιούχος”) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Το talentabout.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας. Έτσι στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (στο εξής “Περιεχόμενο”) που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας (οι “Υπηρεσίες”). Δια του παρόντος, οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το talentabout.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση Περιεχομένου που αποστέλλεται και ως εκ τούτου τους συνιστά να φροντίζουν για τη φύλαξη των αρχείων τους στον προσωπικό τους υπολογιστή.

Πρόσβαση Και Δεδομένα Εγγραφής

Με την αποδοχή από μέρους επισκέπτη/χρήστη των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμεί να ανεβάσει Περιεχόμενο, θα κληθεί να συμπληρώσει μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (user name)/ψευδώνυμο και την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

(α) στη φόρμα που θα υποβάλει, θα πρέπει να παράσχει μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε αυτόν (εφ’ εξής “Δεδομένα εγγραφής”).

(β) Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμο του επισκέπτη/χρήστη δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης παράσχει αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που το talentabout.gr έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, το talentabout.gr έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβασης της ιστοσελίδας από τον συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη.

Τα Δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Δικτυακός μας τόπος δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών που δίδονται στον ιστότοπο. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων (newsletter) προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το talentabout.gr. Η εταιρία δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δε μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.
Η εταιρία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών δια του ιστοτόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του talentabout.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δικαιώματα Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας, αίσθησης), παρεχόμενων Υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων (ενδεικτικά: αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Καμία αναφορά δεν θα είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται ή άλλως να εννοείται ότι παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε οιοδήποτε σήμα, διακριτικό τίτλο, ευρεσιτεχνία, προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήσηχωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Μέρος δε του φωτογραφικού και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού που δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου συνιστά υλικό που παραχωρείται κατόπιν ειδικότερων συμφωνιών με συνεργαζόμενα πρακτορεία φωτογραφιών. Δια του παρόντος, γίνεται δεκτό ανεπιφυλάκτως από τους επισκέπτες/χρήστες του talentabout.gr ότι το ως άνω Περιεχόμενο ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα στη σφαίρα ιδιοκτησίας των εκάστοτε Πρακτορείων και οι επισκέπτες/χρήστες απαγορεύεται ρητά να αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, αποθηκεύουν και εν γένει χρησιμοποιούν το ανωτέρω υλικό δίχως την προηγούμενη συναίνεση/έγκριση του αντίστοιχου Πρακτορείου που το παρέχει στο δικτυακό μας τόπο.

Τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως και επί του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού που τυχόν παρέχεται από τρίτους στον δικτυακό μας τόπο και ως εκ τούτου συνιστά προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απαγορευμένης ρητώς της αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης και εν γένει χρησιμοποίησής του δίχως την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του εκάστοτε τρίτου Παρόχου.

Απαγόρευση Αποσυμπίλησης

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης του λογισμικού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου κώδικα.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες, τα σχόλια, τα δεδομένα, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο, που υποβάλλεται από εκείνον, αποτελεί αποκλειστική δική του ευθύνη.

Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που αποστέλλει, δημοσιεύει, ή μεταδίδει με άλλους τρόπους μέσω των προσφερόμενων Υπηρεσιών του talentabout.gr.

Ο Διαδικτυακός μας τόπος αναλαμβάνει τη συλλογή και φιλοξενία του Περιεχομένου με εξαίρεση των videos που φιλοξενούνται από τo YouTube και των σχολίων που φιλοξενούνται και προβάλλονται σε αυτό. Όμως, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και της συμμετοχής τόσων χρηστών, δεν έχουμε εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του Περιεχομένου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να εγγυηθούμε την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

(α) Περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις συμβατικές του σχέσεις,

(β) Περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παρουσιάζει πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους,

(γ) Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

(δ) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πρόκληση παρεμβολών ή διακοπών στις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες,

(ε) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη, παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο πρόσωπο.

(στ) Περιεχομένου το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

(ζ) Παρενόχλησης με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών ή τρίτων (όπως η δημοσίευση, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων).

Αποκλεισμός Συμβούλων

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

“Δεσμοί” (Links) Προς Άλλα Sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω ” δεσμών “, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Συνομιλίες

Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών, ο Δικτυακός μας τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

Διαγωνισμοί / Ψηφοφορίες / Δημοσκοπήσεις

Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία “ψηφοφορίας – δημοσκόπησης” δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα που ανάγονται στη σφαίρα αντικειμένου του talentabout.gr. Ο Δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού ενδέχεται να ειδοποιούμε τον επισκέπτη/χρήστη για τυχόν ιδιαίτερους κανόνες και/ή οδηγίες, που εφαρμόζονται σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων όρων χρήσης και των ιδιαίτερων κανόνων ή οδηγιών σχετικά με τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού, οι ειδικοί κανόνες ή οδηγίες θα επικρατούν.

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία, που διενεργείται από το παρόν δικτυακό τόπο δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία δικαιούχου του δικτυακού τόπου.

Γονική Ευθύνη/ Προστασία Ανηλίκων

Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και υγεία όλων των χρηστών μας, ειδικά των ανήλικων. Υπενθυμίζουμε στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού μας ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται μεν σε ευρύ κοινό με έμφαση δε στους ανηλίκους λόγω της θεματολογίας και του Περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε τα δέοντα και απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των ανήλικων επισκεπτών/χρηστών μας.

Ως εκ τούτου, σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες, ενώ θα λαμβάνουμε πρώτα την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα πριν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων

Ως έχοντες τη νομική υποχρέωση, υπενθυμίζουμε σε άπαντες επισκέπτες/χρήστες ότι είναι δική τους ευθύνη να επιβλέπουν τα παιδιά και να αποφασίζουν αν συγκεκριμένες περιοχές του δικτυακού τόπου είναι κατάλληλες για το παιδί τους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του talentabout.gr δε φέρουν καμία ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα www.talentabout.gr τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα την νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει το www.talentabout.gr.

Κατ’ εξαίρεση το www.talentabout.gr μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
  • Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.talentabout.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το www.talentabout.gr.
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Διαγραφή – Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων

Το www.talentabout.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Ευθύνη

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη (δόλια ή εξ’ αμελείας) προκαλέσει βλάβη στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) βλάπτει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, τη πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, μας δίδει το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια αντίθετη με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές ο επισκέπτης/χρήστης υπέχει πλήρη αποζημιωτική ευθύνη.

Υποβολή Παραπόνων

Αν ο επισκέπτης/χρήστης θέλει να υποβάλει κάποιο παράπονο σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο δύναται να μας δώσει αναλυτικά σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@talentabout.gr ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, όπως αυτή υφίσταται στο talentabout.gr.

Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης/ Τροποποίηση Στην Υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από καιρό σε καιρό και η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο κατόπιν μιας τέτοιας αλλαγής, θα τεκμαίρεται ως αποδοχή κάθε τέτοιας αλλαγής. Είναι ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να ελέγχεται αυτό το αρχείο τακτικά για να διαπιστώσει αν οι όροι χρήσης έχουν μεταβληθεί. Αν δεν συμφωνεί με κάποια από τις αλλαγές στους όρους χρήσης, μπορεί να μην κάνει χρήση της Υπηρεσίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του talentabout.gr δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Λοιποί Όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.